cộng thêm vào
1.ふか 「付加する」​​
động từ
2.つけたす 「付け足す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ
TÚCソク
GIA