công trình xây dựng có tính lịch sử
câu, diễn đạt
1.ランドマーク​​

Thảo luận, đóng góp