Công ty Cáp và Không dây
danh từ
1.ケーブル&ワイヤレス​​
câu, diễn đạt
2.ケーブル&ワイヤレス​​

Thảo luận, đóng góp