công ty chi nhánh
câu, diễn đạt
1.してん 「支店」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾMテン
CHI