Công ty Thiết bị Kỹ thuật số
câu, diễn đạt
1.デック​​

Thảo luận, đóng góp