công ước
danh từ
1.こうやく 「公約」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ công ước

1. công ước về tuyển cử
選挙 〜

Kanji liên quan

ƯỚCヤク
CÔNGコウ、ク