cộng và trừ
danh từ
1.プラスマイナス​​

Thảo luận, đóng góp