cổng vào đền thờ đạo Shinto
câu, diễn đạt
1.とりい 「鳥居」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cổng vào đền thờ đạo Shinto

1. Đền thờ đạo Shito có một cái cổng Tori, hay là cái cổng ra vào, bạn có thể dễ dàng phân biệt
神社には鳥居、つまり門があるから、簡単に見分けられる。

Kanji liên quan

ĐIỂUチョウ
キョ、コ