cổng vào ra trong máy vi tính
câu, diễn đạt
1.ターミナル​​

Thảo luận, đóng góp