công việc khó khăn
câu, diễn đạt
1.なんやく 「難役」 [NẠN DỊCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NẠN,NANナン
DỊCHヤク、エキ