công việc làm theo nhóm
câu, diễn đạt
1.チームワーク​​

Thảo luận, đóng góp