công việc phù hợp
câu, diễn đạt
1.てきぎょう 「適業」 [THÍCH NGHIỆP]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHIỆPギョウ、ゴウ
THÍCHテキ