công việc theo lịch đã đặt ra
câu, diễn đạt
1.ルーチン​​

Thảo luận, đóng góp