công việc tính công
câu, diễn đạt
1.てま 「手間」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ công việc tính công

1. phí công
手間損

Kanji liên quan

THỦシュ、ズ
GIANカン、ケン