công việc tĩnh tại
câu, diễn đạt
1.ざしょく 「座職」 [TỌA CHỨC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỨCショク、ソク
TỌA