cốt
danh từ
1.こうざい 「鋼材」 [CƯƠNG TÀI]​​
2.ほね 「骨」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỐTコツ
CƯƠNGコウ
TÀIザイ