cốt để mà
câu, diễn đạt
1.のに​​
2.ように​​

Thảo luận, đóng góp