cột mốc số không
danh từ
1.げんぴょう 「元標」 [NGUYÊN TIÊU]​​
câu, diễn đạt
2.げんぴょう 「元標」 [NGUYÊN TIÊU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIÊU, PHIẾUヒョウ
NGUYÊNゲン、ガン