creosot
danh từ
1.クレオソート​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ creosot

1. dầu creosot
クレオソート油
2. bơm creosot
クレオソート注入