cú chụp lấy
câu, diễn đạt
1.スナッチ​​

Thảo luận, đóng góp