cứ công nhận như vậy
câu, diễn đạt
1.とかていしても 「と仮定しても」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢカ、ケ
ĐỊNHテイ、ジョウ