cú đá bóng
danh từ
1.キック​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cú đá bóng

1. từ cú đá bóng tự do
フリー・キックから
2. cú đá penalty
ペナルティー・キック
3. cú đá bóng nhanh
クイック・キック
4. cú đá bóng quyết liệt (cực mạnh)
強烈なキック
5. cú đá bóng bằng ngón chân cái
つま先でけるキック