cú đá bổng
câu, diễn đạt
1.パント​​

Thảo luận, đóng góp