cú đánh bóng
câu, diễn đạt
1.ショット​​
danh từ
2.ヒット​​

Thảo luận, đóng góp