cú đánh quyết định chiến thắng
câu, diễn đạt
1.ウイニングショット​​

Thảo luận, đóng góp