cú đập bóng
câu, diễn đạt
1.スマッシュ​​

Thảo luận, đóng góp