cu li
danh từ
1.にんそく 「人足」 [NHÂN TÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
TÚCソク