cú sốc
1.だげき 「打撃」​​
danh từ
2.ショック​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KÍCHゲキ
ĐẢダ、ダアス