của bố thí
danh từ
1.ふせ 「布施」 [BỐ THI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THI,THÍシ、セ
BỐ