của chúng tôi
câu, diễn đạt
1.わが 「我が」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ của chúng tôi

1. ở đất nước chúng tôi
〜国では

Kanji liên quan

NGÃ