cửa hầm
danh từ
1.こうこう 「坑口」 [KHANH KHẨU]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cửa hầm

1. Giá cả cửa lò (cửa hầm).
坑口価格
2. Than cửa lò (cửa hầm)
坑口炭

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
KHANHコウ