cửa hầm chứa hàng tàu thủy
câu, diễn đạt
1.ハッチ​​

Thảo luận, đóng góp