cửa hàng chi nhánh
câu, diễn đạt
1.してん 「支店」​​
2.でみせ 「出店」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾMテン
XUẤTシュツ、スイ
CHI