cửa hàng dịch vụ
câu, diễn đạt
1.パーラー​​

Thảo luận, đóng góp