cửa hàng miễn thuế
câu, diễn đạt
1.めんぜいてん 「免税店」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾMテン
MIỄNメン
THUẾゼイ