cửa hàng tạp hóa
câu, diễn đạt
1.ブティック​​

Thảo luận, đóng góp