cửa hàng tiện lợi
câu, diễn đạt
1.コンビニ​​

Thảo luận, đóng góp