cửa hiệu thẩm mỹ
câu, diễn đạt
1.サルーン​​
2.サロン​​

Thảo luận, đóng góp