cửa sắt
danh từ
1.てっぴ 「鉄扉」 [THIẾT PHI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTテツ
PHI