cửa sổ ở mái nhà hay ở trên cao để lấy ánh sáng
danh từ
1.あかりとり 「明かり採り」 [MINH THẢI]​​
câu, diễn đạt
2.あかりとり 「明かり採り」 [MINH THẢI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MINHメイ、ミョウ、ミン
THẢI,THÁIサイ