cực dương của dòng điện
1.プラス​​

Thảo luận, đóng góp