cực kỳ đơn giản
câu, diễn đạt
1.いともかんたんに 「いとも簡単に」 [GIẢN ĐƠN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƠNタン
GIẢNカン