cực kỳ nghiêm trọng
câu, diễn đạt
1.がちがち​​

Thảo luận, đóng góp