cục sưng tấy
danh từ
1.たんこぶ​​

Thảo luận, đóng góp