cục tình báo
danh từ
1.シークレットサービス​​

Thảo luận, đóng góp