cục vàng tự nhiên
câu, diễn đạt
1.きんかい 「金塊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIMキン、コン、ゴン
KHỐIカイ、ケ