cụm từ
danh từ
1.ごく 「語句」​​
2.フレーズ​​
3.もんく 「文句」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cụm từ

1. Cụm từ (ngữ) chính xác.
明確な語句
2. Cụm từ (ngữ) tìm kiếm phù hợp nhất được sử dụng bằng động cơ tìm kiếm
検索エンジンで利用される最適な検索語句
3. Cụm từ (cụm từ ngữ) tiếng nước ngoài
外国語の語句
4. Cụm từ (ngữ) tương đương với sự giả định
仮定法相当語句
5. Cụm từ (cụm từ ngữ) thường được sử dụng bằng tiếng Anh
英語でよく使われる語句
Xem thêm

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
NGỮ