cũng đã được gọi là
câu, diễn đạt
1.ともいう​​

Thảo luận, đóng góp