cùng khốn
tính từ
1.とぼしい 「乏しい」 [PHẠP]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẠPボウ