cung song tử
câu, diễn đạt
1.ふたござ 「双子座」 [SONG TỬ TỌA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
TỌA
SONGソウ